دپارتمان روانشناسی و مشاوره موسسه به رویان با گارگاه معماری ذهن کودکان همراه شماست.

دپارتمان روانشناسی و مشاوره موسسه به رویان با دوره ویژه "انواع تربیت کودک" همراه شماست.

موسسه علمی پژوهشی به رویان برای اولین بار ورزش در قالب بازی برای کودکان 2 تا 5 و 5 تا 7 را تحت نظارت دپارتمان های ورزش، روانشناسی و تغذیه ارائه می کند.

به زودی سامانه آموزش سلامت الکترونیک به رویان، راه اندازی خواهد شد.