آدرس: اصفهان ، خیابان مشتاق دوم ، خیابان مهر ، کوچه شهید علیخانی ، پلاک 371

تلفن: 3 - 32612900 - (031)
ایمیل موسسه   :     info@behroyan.ir
     ایمیل مدیریت   :  m.kouhy@behroyan.ir

نمابر دفتر مدیریت   :  32605525 - 031

    تلگرام    :   Safiran_Salamat@
 

* ضروری