آدرس: اصفهان ، خیابان مشتاق دوم ، خیابان مهر ، کوچه شهید علیخانی ، پلاک 371 

 تلفن:  3 - 32612900 - (031)
 ایمیل موسسه: info@behroyan.ir
 ایمیل مدیریت: m.kouhy@behroyan.ir

 نمابر دفتر مدیریت: 32605525 - 031

 تلگرام: Safiran_Salamat@

 

* ضروری