فرصت هـای شغلی 
موسسه علمی به رویان (بانک سلولهای بنیادی خون بندناف رویان) به منظور تکمیل کادر خود، از واجدین شرایط ذیل، پس از انجام مصاحبه، استخدام می نماید.

 برای تکمیل فرم استخدام لازم است فرم مربوطه را  دانلود و پرینت گرفته، به طور کامل تکمیل نمایید و
با مدارک خود به موسسه به رویان تحویل دهید.


مهلت ارسـال درخواست حداکثـر تا 1402/10/10