نام دوره تعداد جلسات توضیحات
مادر و کودک - صبح 8 در حال ثبت نام ( کلیک کنید. )
مادر و کودک - عصر 8 در حال ثبت نام ( کلیک کنید. )
بازی، شادی و تجربه ( 2 تا 3 سال ) 6 در حال ثبت نام ( کلیک کنید. )
بازی، شادی و تجربه (  3 تا 4 سال ) 6 در حال ثبت نام ( کلیک کنید. )
تحرک - بازی کودک ( 4 تا 6 سال ) 6 در حال ثبت نام ( کلیک کنید. )
بازی، شادی و ملودی (3 تا 4 سال) 5 در حال ثبت نام ( کلیک کنید. )