نام دوره تعداد جلسات توضیحات
مادر و کودک - صبح 8 در حال ثبت نام ( کلیک کنید. )
مادر و کودک - عصر 8 در حال ثبت نام ( کلیک کنید. )
تحرک - بازی کودک ( 2 تا 3 سال ) 6 در حال ثبت نام ( کلیک کنید. )
تحرک - بازی کودک (  3 تا 4 سال ) 6 در حال ثبت نام ( کلیک کنید. )
تحرک - بازی کودک ( 4 تا 6 سال ) 6 در حال ثبت نام ( کلیک کنید. )
شناخت صداها و آواها (موسیقی مادر و کودک) 5 زمان ثبت نام اعلام خواهد شد