برای خانواده هایی که تاریخ قراردادشان قبل از ۱۳۹۳/۱۱/۱۸ می باشد:

راهنمای 1راهنمای 2


راهنمای 3


راهنمای 4


راهنمای 5


راهنمای 6


*برای مثال درگاه بانک ملت*

راهنمای 7