سرفصل مطالب آموزشی این دوره :

ساختار مغز کودکان و شکل پذیری آن
شکل گیری عادات، رفتارها و خلق و خوی مناسب در کودکان
خطرات فرزندپروری افراطی


پرورش کودکی سالم در 4 حوزه اصلی:
هیجانی( یک پارچگی مغز کودک)
شناختی( ایجاد پایه های یادگیری)
اجتماعی( ارتباط متقابل )
جسمانی( سواد حرکتی )