به رویان در رسانه ملی
سمینار آموزشی مدیران و رابطین آموزشی دستگاهها
دوره آموزشی استانداری و فرمانداری اصفهان
سمینار کارشناسان خونگیر
سمینار آموزش و پرورش
سمینار چهلچراغ
دوره تخصصی جهت تربیت مشاور کودک
سمپوزیوم 1393 - اصفهان
همایش مدیران کشوری مهر 1392
جشن ذخایر امید 1390