به زودی سامانه تخصصی آموزش الکترونیک سلامت
(در طرح جامع سلامت مادر و کودک)

راه اندازی خواهد شد.

با ما همراه باشید و از دروس ارائه شده توسط متخصصین مجرب موسسه به رویان
بهره مند شوید.