زخم ها

زخم ها به صورت گسستگی در ساختار و عملکرد پوست تعریف می شوند. به زخم هایی که با روند ترتیبی و زمانی ترمیم زخم، بهبود پیدا نکرده و بیش از 3 ماه ادامه می یابند، زخم مزمن گفته می شود و این به معنای توقف فرآیند بهبودی در یکی از فازهای چهارگانه ترمیم زخم (هموستاز/التهابی، بازآرایی، تولید و تمایز بافتی) بوده و فرآیندی پیچیده است که منجر به شکست و تکرار درمان می شود و از این رو درمان آنها خصوصاً درمان زخم های دیابتی، چالشی مهم برای نظام سلامت می باشد.
درمان زخم های مزمن یکی از پیشرفت های علم پزشکی با استفاده از سلول های بنیادی است. این درمان ها از تزریق مستقیم سلول ها به محل گرفته تا استفاده از آنها در پانسمان یا چهارچوب های خاص از طریق مهندسی بافت بسیار اثربخش و امیدوار کننده است. بعد از گذشت 28 روز از این درمان، تعدادی از زخم ها به طور کامل بسته شده و تعدادی نیز از حیث وسعت درگیری بهبود قابل توجهی داشت است.
انواع زخم