تحقیقات نشان می دهد سلامت بانوان و مادران، مقدمه ای بر سلامت خانواده و سپس جامعه می باشد.
با توجه به اینکه بانوان و مادران شاغل، زمان زیادی را در محل کار سپری می کنند و ممکن است با مسائل متفاوتی در زمینه های حرکتی، تناسب اندام، تغذیه و یا مسائل رفتاری با همسر یا فرزندان خود، مواجه شوند، لذا موسسه به رویان برای اولین بار در سطح کشوراقدام به برگزاری طرح جامع سلامت بانوان و مادران شاغل نموده است که نتیجه آن بانو و مادری سالم برای خانواده، با بهره وری مناسب در کار و فعالیت اجتماعی است.